Park Jin Pyo

  • 66

Jukeodo joha (2002), You Are My Sunshine (2005), Voice of a Murderer (2007), Closer to Heaven (2009).

Ngày sinh : 1/1/1966

Chiều cao: 0 cm

Quốc tịch: Hàn Quốc

Tiểu sử

Updating...

Bài viết liên quan